LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "AVRAM IANCU" ZALAU, SALAJ

"Drumul tău spre performanță!"

 Declarație de avere și interese-dir.Seișanu Mirel Narcis 

 Declarație de avere și interese-dir.adj.Marian Adriana 

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul, MARIAN ADRIANA CLAUDIA, având funcţia de DIRECTOR ADJUNCT la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “AVRAM IANCU”,domiciliul ZALAU,cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1)deţin următoarele:

*1)Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

  1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul*2)

Biuşa

Intravilan

2011

967mp

1/3

moştenire

Marian Adriana

Biuşa

Extravilan

2011

9017mp

1/3

moştenire

Marian Adriana

Biuşa

Pădure

2011

1600mp

1/2

moştenire

Marian Adriana

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) altecategorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

 *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

  1. Clădiri

      NOTĂ: Se vor declara inclusive cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anuldobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul*2)

Biuşa

Casă

2011

900mp

1/2

moştenire

Marian Adriana  şi Bancea Gheorghe

Zalău

Apartament

2012

87,70 mp

1/2

cumpărare

Marian Cristian

şiMarian Adriana

Zalău

Apartament

2008

64,53mp

3/16

moştenire

Marian Petru Cristian

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

  1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturişialtemijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

Volkswagen Polo

1

1999

Cumpărare FF.6937095/01.11.2006

Autoturism

Volkswagen Passat

1

2010

Cumparare  Germania

  1. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

 NOTĂ  Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indifferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

 

 

 

III. Bunuri mobile, a cărorvaloaredepăşeşte 3.000 de euro fiecare, şibunuri immobile înstrăinateînultimele 12 luni

Naturabunuluiînstrăinat

Data înstrăinării

Persoanacătre care s-a înstrăinat

Forma  înstrăinării

Valoarea

 

 

 

 

 

 IV. Active financiare

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacăvaloareaînsumată a tuturoracestoradepăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:Se vor declara inclusive  cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administreazăşiadresaacesteia

Tipul*

Valuta

Deschisînanul

Sold/valoare la zi

 

 

 

 

 

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declaraceleaferenteanului fiscal anterior).

  1. Plasamente, investiţii directe şiîmprumuturiacordate, dacăvaloarea de piaţăînsumată a tuturoracestoradepăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările înstrăinătate.

Emitenttitlu/societateaîn care| persoana este acţionarsauasociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Nr. de titluri / Cota de  participare

Valoareatotală la zi

 

 

 

 

* Categoriileindicatesunt: (1) hârtii de valoaredeţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiunisaupărţi sociale însocietăţicomerciale; (3) împrumuturiacordateînnumepersonal.

  1. Alte active producătoare de veniturinete, care însumatedepăşescechivalentul a 5.000 de euro pe an:

               ..........................................................................

               ..........................................................................

NOTĂ: Se vor declara inclusive cele aflate înstrăinătate.

   V. Datorii

      Debite, ipoteci, garanţii emise î nbeneficiul unui terţ, bunuria chiziţionateînsistem leasing şialteasemeneabunuri, dacăvaloareaînsumată a tuturoracestoradepăşeşte 5.000 de euro.

   NOTĂ: Se vo rdeclara inclusive pasivel efinanciare acumulate în străinătate.

Creditor

Contractatînanul

Scadent la

Valoare

Raiffeisen Bank

2013

2021

27500  RON

Raiffeisen Bank

2019

2024

35200  RON

   VI. Cadouri, serviciisauavantaje primate gratuitsausubvenţionatefaţă de valoarea de piaţă din parteaunorpersoane, organizaţii, societăţicomerciale, regiiautonome, companii/societăţinaţionalesauinstituţiipubliceromâneştisaustrăine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, alteledecâtcele ale angajatorului, a cărorvaloareindividualădepăşeşte 500 de euro*

------------

    * Se exceptează de la declararecadourileşitrataţiileuzualeprimitedinpartearudelor de gradul I şi al II-lea.

Cine a realizatvenitul

Sursavenitului :numele, adresa

Serviciulprestat/Obiectulgenerator de venit

Venitulanualîncasat

1.1. Titular   

 

 

 

….

 

 

 

1.2. Soţ/soţie

 

 

 

….

 

 

 

1.3. Copii

 

 

 

….

 

 

 

  VII. Venituriale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41dinLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

   NOTĂ:  Se vor declara inclusive veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului :numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

 

 

 

MARIAN ADRIANA CLAUDIA

LiceulSportiv”AvramIancu” Zalău

Profesor

66.910

1.2. Sot / sotie

 

 

 

MARIAN PETRU CRISTIAN

ELECTRICA -  SDEETransilvania Nord SA

Specialist control general

50.005

1.3. Copii

 

 

 

 

 

 

2. Venituri din activitatiindependente

2.1. Titular

 

 

 

MARIAN PETRU CRISTIAN

Millenium Insurance Broker

Consultant în asigurări

13.607

2.2. Sot / sotie

 

 

 

 

 

 

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

3.1. Titular

 

 

 

 

 

 

3.2. Sot / sotie

 

 

 

 

 

 

4. Bunuri din investitii

4.1. Titular

 

 

 

 

 

 

4.2. Sot / sotie

 

 

 

 

 

 

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

 

 

 

 

 

 

5.2. Sot / sotie

 

 

 

 

 

 

6. Venituri din activitatiagricole

6.1. Titular

 

 

 

 

 

 

6.2. Sot / sotie

 

 

 

 

 

 

7. Venituridinjocuri de noroc

7.1. Titular

 

 

 

 

 

 

7.2. Sot / sotie

 

 

 

 

 

 

7.3. Copii

 

 

 

 

 

 

8. Venituri din altesurse

8.1. Titular

 

 

 

MARIAN ADRIANA CLAUDIA

LiceulTehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău

Profesor

1.556

8.2. Sot / sotie

 

 

 

 

 

 

8.3. Copii

 

 

 

 

 

 

  Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelormenţionate.

 

               Data completării                                                                                                                         Semnătura

              27.05.2021

                        DECLARAŢIE DE INTERESE

           Subsemnata MARIAN ADRIANA CLAUDIA având funcţia de Director adjunct la Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” , cu domiciliul in Zalau, judetul Salaj, cunoscândprevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere   

1. Asociatsauacţionar la societăţicomerciale, companii/societăţinaţionale, instituţii de credit, grupuri de intereseconomic, precumşimembru înasociaţii, fundaţiisaualteorganizaţiineguvernamentale:        

Unitatea

- denumireaşiadresa -

Calitateadeţinută

Nr. de părţi sociale sau de acţiuni

Valoareatotală a  părţilorsocialeşi/sau a acţiunilor

1.1. …NU ESTE CAZUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru înorganele de conducere, administrareşi control ale societăţilorcomerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilornaţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intereseconomic, ale asociaţiilorsaufundaţiilororialealtororganizaţiineguvernamentale:

Unitatea

- denumireaşiadresa -

Calitateadetinuta

Valoareabeneficiilor

2.1. …NU ESTE CAZUL

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru încadrulasociaţiilorprofesionaleşi / sausindicale:

3.1.NU ESTE CAZUL

 

 

4. Calitatea de membru înorganele de conducere, administrareşi control, retribuitesauneretribuite, deţinuteîncadrulpartidelorpolitice, funcţiadeţinutăşidenumireapartiduluipolitic:                                   

4.1 NU ESTE CAZUL

 

 

5. Contracte, inclusivcele de asistenţăjuridică, consultanţăşi civile, obţinutesauaflateînderulareîntimpulexercităriifuncţiilor, mandatelorsaudemnităţilorpublicefinanţate de la bugetul de stat, local şidinfonduri externe oriîncheiatecusocietăţicomercialecu capital de stat sauundestatul este acţionarmajoritar/minoritar:                              

5.1. Beneficiarul de contract:

numele, prenumele/denumireaşiadresa

Institutiacontractanta

Denumireaşiadresa

Proceduraprin care a fostincredintatcontractul

Tipulcontractului

A

B

C

Titular …. NU ESTE CAZUL

 

 

 

 

 

 

Sot / sotie …

 

 

 

 

 

 

Rude de gradul I1) ale titularului …

 

 

 

 

 

 

Societăţicomerciale/Persoanăfizicăautorizată/familiale/ individuale, asociate, societăţiprofesionalesausocietăţicivile profesionalecurăspunderelimitatăcaredesfăşoarăprofesia de avocat/Organizaţiineguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţii*2)

 

 

 

 

 

 

                       

*1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

               A - Data încheierii contractului ;    B –Durata contractului ;    C –Valoarea totală a contractului

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

               Data completării                                                                                                      Semnătura

               27.05.2021