LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "AVRAM IANCU" ZALAU, SALAJ

"Drumul tău spre performanță!"

        BUGET ALOCAT LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV "A.IANCU" ZALĂU

       1.STAT DE FUNCTII 01.09.2019

Criterii specifice pentru transfer consimtit intre unitatile de invatamant-2019

       ANUNT CONCURS SOFER

Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” ZalAU organizează concurs pentru ocuparea unui post de ȘOFER  MICROBUZ  ȘCOLAR

Postul de șofer face parte din categoria personal nedidactic și se încheie contract pe perioadă nedeterminată.
Concursul va consta în următoarele probe:

 • Probă scrisă:

 • Interviu

       Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada  22.02.2019 – 08.03.2019, între orele 8,00 – 15, 00, la secretariatulLiceului  cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalau, str. Avram Iancu, nr.38.

Infomații suplimentare se pot obține de la secretariatul unității, telefon 0260613411   

       CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în Romania.

 2. Cunoștințe de limba română scris si vorbit.

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu.

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

 

Nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibil/incompatibilă cu exercitarea funcției cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.        

2.       CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT, PE PERIOADA  NEDETERMINATA, CU NORMA INTREAGA DE SOFER  MICROBUZ SCOLAR

a.   Absolvent liceu sau scoala profesionala;

b.   Poseda permis de conducere   categoria D, D1;

c.Poseda atestat profesional, valabil pentru trasportul rutier de personae , eliberat de ARR;

d.Poseda card tahograf;

e.Poseda cunostinte temeinice de legislatie rutiera;

f.Prezinta adeverința medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății, care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează si avizul psihologic eliberate de un cabinet medical de medicina muncii avizat de Ministerul Transporturilor;

g.Vechime minima ca si conducator auto, in activitatea de  transport persoane  – 3 ani;

h.Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca;

i.Poseda cunostinte de mecanica auto;

j. Disponibilitate la un program flexibil si deplasari in tara sau strainatate in functie de nevoile unitatii scolare                        TEMATICA                                                                                                                                                                     

 • Legislația privind circulația pe drumurile publice;                                                                                  
 • Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea transporturilor rutiere si a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;                                                                      
 •  Norme de întreținere și reparare a automobilelor;                                                                                                          
 • Norme specifice de securitate a muncii.                                                                                                                        BIBLIOGRAFIE
 1. 1. OUG nr 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata;

  2. HGR nr 139/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

  3. Legea nr. 49/2006 - Noul Cod Rutier;

  4. Norme specifice de Securitate a muncii pentru transporturi rutiere nr. 23/1996, editate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; art.12, art.14, art.15, art.16, art.20

  5. Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea transporturilor rutiere si a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

  6. Regulamentul-cadru privind utilizarea microbuzelor școlare. 


                                                                                                                            

 

 

„O şcoală a performanţei, o şcoală pregătită  să dea mâna cu viitorul!”
  Ştiri  
  Paula Todoran- cea mai bună clasare din delegaţia României la Campionatul Mondial de Semimaraton  
  2016-03-29 10:56:16  
 

Cea mai bună clasare din delegaţia României la Campionatul Mondial de Semimaraton

 
  Paula Todoran și-a realizat visul  
 

Paula Todoran s-a calificat la Jocurile Olimpice din Brazilia 

                     

 
  Catalin Marian, sportivul anului la LPS Avram Iancu Zalau  
 

Cătălin Marian, sportivul anului la LPS "Avram Iancu" Zalău